Free shipping for orders over $50!

  • Norwegian
  • English

Content & Communication Lead hos Cosgear

Praktiske detaljer

Stillingstittel

Content & Communications Lead

Søknadsfrist

21. Mars 2021

Arbeidssted

Bislett, Oslo

Selskap

Cosgear AS

Antall ansatte

5

Søknadskrav

CV + søknad

Kontaktperson

Vetle Slagsvold Øien, Markedssjef

E-post

vetle@cosgear.co

Telefon

+47 924 37 034

Søknad og CV sendes på mail til Vetle Slagsvold Øien. Kandidater vil bli kontaktet fortløpende fram til søknadsfrist 21. mars.

Vil du være med å bygge en verdensledende merkevare? Cosgear har en unik mulighet til å etablere seg som en hjørnesteinsaktør på cosplaymarkedet, og trenger en sulten og allsidig Content & Communication Lead til å bli vår andre ansatte i markedsavdelingen. Du vil jobbe tett sammen med markedssjef for å drive salg av cosplayrelaterte produkter gjennom planlegging, utforming, publisering og testing av ulikt innhold. Vi lager teknisk kostymeutstyr, og har hittil utviklet og lansert to populære produkter til bruk i cosplay. Vi har levert 2500 produkter til over 20 land, og trenger nå deg som vil få produktene våre ut til resten av verden.

Dag til dag bedriver selskapet sterk systematisk prosessledelse, og jobber målrettet i 4-6 ukers sprinter. Siden vi kun er 5 ansatte er det kort vei til beslutningstakere i alle avdelinger, og man får muligheten til å lære om og påvirke alle deler av utviklingen. Vi har siden starten utviklet en tydelig bedriftskultur, og er rause med både hverandre og kundene våre. Ideer flyter fritt og vi er alltid åpne for kreative forslag og initiativer. Vi tror på at tillit i hver enkelt ansatt sin kompetanse bygger gode selskaper, og vi bryter ikke inn med mindre vi ser at målene vi sammen har satt ikke nås.

Primæroppgaver

Produksjon av video, bilder og tekst til annonser, sosiale medier og web

Iterativ innholdstesting og analyse

Grafisk design

Strategisk merkevarebygging gjennom våre sosiale medier og community med 25k+ følgere

Vi søker deg som

Har en sterk evne til å arbeide selvstendig og målrettet

Har estetisk sans og et øye for godt design

Evner å sette seg inn i nye verktøy og teorier raskt

Har gode samarbeidsevner

Ønsker å være med på å bygge noe stort

Stillingstittel

Content & Communication Lead

Søknadsfrist

21. Mars 2021

Arbeidssted

Bislett, Oslo

Selskap

Cosgear AS

Antall ansatte

5

Søknadskrav

CV + Søknad

Kontaktperson

Vetle Slagsvold Øien, Markedssjef

E-post

vetle@cosgear.co

Telefon

+47 924 37 034

Oppstart

Snarest, åpent for individuell tilpasning

Søknad og CV sendes på mail til Vetle Slagsvold Øien. Kandidater vil bli kontaktet fortløpende fram til søknadsfrist 21. mars.

Vi ønsker en kandidat som er læringsvillig og som vil være med på å forme rollen sin. I tillegg til de ovennevnte oppgavene vil vi at kandidaten skal jobbe med andre markedsføringsgrener. Dette kan for eksempel være CRO, email marketing, SEO, influencer marketing og kundeundersøkelser. Som et lite team kan vi tilby fleksibilitet i både arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Dette vil du som kandidat selv kunne påvirke i stor grad.

Ønskede Kvalifikasjoner

Høyere utdanning innenfor medier, design, markedsføring eller forretningsutvikling.

Erfaring med innholdsproduksjon for digital markedsføring

Erfaring med Premiere Pro/Final Cut og Photoshop/Lightroom

Historikk med strategisk bruk av sosiale medier

God forståelse for grunnleggende markedsføringsprinsipper

Erfaring med direct-to-consumer marketing er et stort pluss

Hva kan vi tilby?

Konkurransedyktig lønn

Fleksible arbeidstider

Direkte påvirkning på selskapets utvikling

Ungt og ambisiøst arbeidsmiljø

Opsjoner i et attraktivt vekstselskap

Om Selskapet

Cosgear ble startet i 2018 med mål om å utvikle kostymeteknologi for å bli verdensledende aktør på cosplaymarkedet. Vi er 5 ansatte som ønsker å bygge et selskap som hjelper cosplayere å ta kostymet sitt til neste nivå, samtidig som vi bygger en merkevare som de føler tilhørighet til. Vår in-house produktavdeling utvikler nye tekniske innovasjoner basert på vår tette tilknytting til cosplaymiljøet, og har flere produkter planlagt for de neste årene. Det er markedsavdelingens jobb å formidle verdien av disse produktene gjennom høykvalitetsinnhold levert av en sterk merkevare.

Produktsjef Ole Kristian Knudsen og Produktutvikler Hans Bøe jobber med nye produkter klare for lansering i år
Cosgear's tech team
Selskapet vant Adolf Øiens Fond i 2020
Elektronikkutvikler og Logistikkansvarlig Joar Gjersund
Teamet vant Venture Cup i 2018
Fra venstre: Vetle (CMO), Joar (CLO), Ole Kristian (CTO), Vilde (CEO) og Kjetil (Tidligere ingeniør)
Cosplayer Ibelinn som Jester fra Critical Role med Costail, Cosgear's elektriske hale
Cosplayer Whitespring som Gagdet fra Rescue Rangers, med Costail
Cosplayer Whitespring som K/DA Ahri fra League of Legends, med Costail
Produkt 1: 3D-render av Costail, vår elektriske autonome hale
Produkt 2: Cosband Pro, et bånd med magneter for å enklere feste ører og horn til cosplay

Om Markedet

Cosplay er en hobby hvor mennesker kler seg ut som karakterer fra spill, film, anime etc. Cosplayere er imponerende makers, og knytter identiteten sin tett til miljøet. De lager alt fra klær til gigantiske rustninger, og viser disse fram på sosiale medier og på conventions. Gjennom vår reise hittil har vi lært at de er utrolig åpne, omsorgsfulle og kreative individer, som heier på hverandre og vil hverandre godt. Kunderelasjonene blir dermed enda sterkere, og vi kan trygt si at å jobbe med cosplayere som kundegruppe er en fryd av en hverdag.

Søknad og CV sendes på mail til vetle@cosgear.co. Søknadsfrist er 21. mars, men det lønner seg å søke snarest da kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Content & Communication Lead at Cosgear

Practical details

Job title

Content & Communication Lead

Deadline

March 21st 2021

Location

Bislett, Oslo

Company

Cosgear AS

Employees

5

Application requirements

CV + application

Company contact

Vetle Slagsvold Øien, CMO

Email

vetle@cosgear.co

Phone

+47 924 37 034

Job starts

As soon as possible, open for discussion

Application and CV should be sent by email to Vetle Slagsvold Øien. Candidates will be contacted continuously until the application deadline on March 21st.

Do you want to help build a world-leading brand? Cosgear has a unique opportunity to establish itself as a cornerstone player in the cosplay market, and needs an ambitious and versatile Content & Communication Lead to become our second employee in the marketing department. You will work closely with the CMO to drive sales of cosplay-related products through planning, designing, publishing and testing different content. We make technical costume equipment, and have so far launched an autonomous electric tail and a magnetic headband for use in cosplay. We have delivered 2,500 products to over 20 countries, and need someone who wants to help us scale the sales of both existing and future products.

Day to day, the company operates with strong systematic process management, and works in 4-6 week focused sprints. Since we are only 5 employees, there are no gaps between decision-makers in all departments, and you get the opportunity to learn about and influence all parts of the development. We have since the beginning developed a clear corporate culture, and are generous with both each other and our customers. Ideas flow freely and we are always open to creative suggestions and initiatives. We believe that trust in each employee's competence builds good companies, and we do not intervene unless we see that the goals we have set together are not achieved.

Primary tasks

Production of video, images and text for ads, social media and web

Iterative content testing and analysis

Graphic design

Strategic branding through our social media and community with 25k + followers

We're looking for someone who

Has a strong ability to work independently and towards measureable goals

Has an aesthetic sense and an good eye for design

Ability to get acquainted with new tools and theories quickly

Has good collaboration skills

Want to be part of building something big

Job title

Content & Communication Lead

Deadline

March 21st 2021

Location

Bislett, Oslo

Company

Cosgear AS

Employees

5

Application requirements

CV + application

Company contact

Vetle Slagsvold Øien, CMO

Email

vetle@cosgear.co

Phone

+47 924 37 034

Job starts

As soon as possible, open for discussion

Application and CV should be sent by email to Vetle Slagsvold Øien. Candidates will be contacted continuously until the application deadline on March 21st.

We want a candidate who is willing to learn and who wants to help shape their role. In addition to the above tasks, we want the candidate to work with other branches of marketing. This may include CRO, email marketing, SEO, influencer marketing and customer surveys. As a small team, we can offer flexibility in both work tasks and areas of responsibility. As a candidate, you will be able to influence this to a great extent.

Desired Qualifications

Education in media, design, marketing or business development

Experience with content production for digital marketing

Experience with Premiere Pro / Final Cut and Photoshop / Lightroom

Competence in strategic use of social media

Good understanding of basic marketing principles

Experience with direct-to-consumer marketing is a big plus

What can we offer?

Competitive wages

Flexible hours

Direct impact on the company's development

Young and ambitious work environment

Stock options in an attractive growth company

About the Company

Cosgear was founded in 2018 with the goal of developing costume technology to become a world-leading brand in the cosplay market. We want to build a company that helps cosplayers take their costume to the next level, while building a brand that they can identify with. Our in-house product department develops new technical innovations based on our close connection to the cosplay environment, and has several products planned for the coming years. It is the job of the marketing department to convey the value of these products through high quality content delivered by a strong brand.

CTO Ole Kristian Knudsen and Product developer Hans Bøe working on new products that will launch this year
Cosgear's tech team
The company won Adolf Øiens Fond in 2020
Electronics Guy and Head of Logistics Joar Gjersund
The team won Venture Cup Norway in 2018
From the left: Vetle (CMO), Joar (CLO), Ole Kristian (CTO), Vilde (CEO) and Kjetil (Former engineer)
Cosplayer Ibelinn as Jester from Critical Role with Costail, Cosgear's electric tail
Cosplayer Whitespring as Gagdet from Rescue Rangers, with Costail
Cosplayer Whitespring as K/DA Ahri from League of Legends, with Costail
Product 1: 3D-render of Costail, our electric autonomous tail
Product 2: Cosband Pro, a headband with magnets used to fasten ears and horns in cosplay

About the Market

Cosplay is a hobby where people dress up as characters from games, movies, anime etc. Cosplayers are impressive makers, and their identities are closely linked to the community. They make everything from clothes to giant armor, and show these off on social media and at conventions. Through our journey so far, we have learned that they are incredibly open, caring and creative individuals, who cheer each other on and wish each other well. Customer relationships are thus even stronger, and we can safely say that working with cosplayers as a customer group is wonderful each and every day.

Application and CV are sent by email to vetle@cosgear.co. The application deadline is March 21st, but it pays to apply as soon as possible as candidates will be contacted continuously.